Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 13 2013

0793 b1e5
That's fuckin' epic.
Reposted fromskinnier skinnier viamaraskowa maraskowa

January 04 2013

Unknown Artist
City: Düsseldorf
Reposted fromsober sober viaethnooo ethnooo
cat
Reposted fromginkgo ginkgo viamaraskowa maraskowa
2508 0d4c 500
And yet, I regret nothing.
Reposted frommeru-chan meru-chan viamaraskowa maraskowa
3349 96e9
Reposted frommaaraw maaraw viamaraskowa maraskowa
4373 c439 500
Reposted fromCarridwen Carridwen viamaraskowa maraskowa
9984 646f
Reposted fromlabellavita labellavita
7713 9c86 500
Reposted frompacio pacio viamaraskowa maraskowa
Ale w miarę czekania przestaje się już czekać.
— Camus
I gdyby miłość była, jak bywała kiedyś
— M. Świetlicki
Reposted fromzabije zabije viabittersweetxoxo bittersweetxoxo
9210 dbf5
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viamarysia marysia
Są rzeczy, po których człowiek się już nigdy nie podnosi. Są historie, po których zmieniamy sie bezpowrotnie, a o tym czy, kiedy i jak one się nam przydarzą, rozstrzyga zazwyczaj ślepy zbieg okoliczności. Prawie każdy z nas jest w jakiś sposób szalony.
— Żulczyk
9121 3dd1
8608 c9c6
Reposted fromzielono zielono viamaraskowa maraskowa
2728 b583
Reposted frommaurael maurael viamaraskowa maraskowa
2901 62ca 500
Reposted fromdoublegj doublegj viamaraskowa maraskowa
1192 8f9e
Reposted fromgirltheory girltheory viamaraskowa maraskowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl